⎯⎯⎯    BIO2CLEAN      ⎯⎯⎯

Bacterie-geassisteerde fytoremediatie

❈ ❈ ❈

FYTOREMEDIATIE

WAT IS FYTOREMEDIATIE ?

_____________

Fytoremediatie is een duurzame, groene saneringstechnologie die gebruik maakt van planten en hun geassocieerde micro-organismen om verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment te verwijderen via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging.

Fytoremediatie is reeds een aantal jaren in de belangstelling als een innovatieve, milieuvriendelijke, duurzame en lage-kosten sanerings-alternatief voor huidige saneringsmethodes

Fytoremediatie biedt heel wat  voordelen op vlak van kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Inzetten van bacteriën als optimalisatie van het fytoremediatie-proces.

______________________

Indien verontreinigingen (olie, BTEX, VOCl, metalen, cyaniden, …) door de plant worden opgenomen, worden deze vervolgens afgebroken tot onschadelijke producten en/of opgeslagen in de plantenweefsels.

Het planten van bomen is helaas geen garantie voor een doeltreffende bodem- en/of grondwatersanering. Controle en opvolging door de mens is noodzakelijk.

Ten eerste is natuurlijke fytoremediatie afhankelijk van het planttype, maar ook van de aanwezige micro-organismen. Indien de afbraak te wensen overlaat en verhoogde concentraties van verontreiniging in de bodem aanwezig zijn, kan er fytotoxiciteit optreden waardoor de plant een gebrekkige groei vertoont, ziek wordt of zelfs afsterft.

Ten tweede, indien vluchtige organische verontreinigende stoffen voorkomen, kunnen deze door de bladeren vervluchtigd worden (evapotranspiratie).

Beide obstakels overwinnen we door de geschikte plant-geassocieerde micro-organismen aan te rijken. Endofytische bacteriën, die van nature binnenin de plant leven, indien 'uitgerust' met de gepaste afbraakmechanismen, helpen planten te overleven in situaties met verhoogde gehalten aan vervuilende toxische stoffen en verhogen de capaciteit van de gebruikte planten om deze vervuilende stoffen af te breken en bijgevolg uit het milieu te verwijderen.

Een aanrijking van deze weldoeners in de plant optimaliseert bijgevolg het fytoremediatie proces.

Voordelen fytoremediatie

Kleine ecologische voetafdruk, grotendeels op zonne-energie, goedkoper, ...

Ten opzichte van traditionele technieken heeft fytoremediatie heel wat voordelen. Aangezien planten de hoofdrol spelen, werkt fytoremediatie grotendeels op zonne-energie. Het heeft verder een minimale onderhoudskost en is bovendien duurzaam omdat de sanering ter plaatse gebeurt en er geen transport vereist is.

Dit alles zorgt ervoor dat fytoremediatie een kleine ecologische voetafdruk heeft en bovendien goedkoper is dan de conventionele saneringstechnieken. Bovendien zorgt fytoremediatie voor een verminderde percolatie van hemelwater waardoor de tijdelijk nog aanwezige verontreiniging niet verder uitspoelt naar het grondwater.

Toepassingen fytoremediatie

Toepassing

Het is mogelijk om fytoremediatie ook als aanvullende bodemsanerings-techniek te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een ontgraving waarbij fytoremediatie dan wordt ingezet voor het verwijderen van de restverontreiniging of het verwijderen van de verontreinigingspluim.

Tot op heden wordt fytoremediatie slechts beperkt toegepast en hier willen we met bio2clean op een wetenschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier verandering in brengen.