⎯⎯⎯    BIO2CLEAN      ⎯⎯⎯

Projecten & Referenties

❈ ❈ ❈

RESANAT

INTERREG PROJECT VLAANDEREN NEDERLAND

Projectfilm Resanat

Met bio2clean passen we micro-organisme geassisteerde fytoremediatie toe op 3 pilootvelden en we doen dit in nauwe samenwerking met Witteveen & Bos, iFLUX, Envisan (Jan De Nul Group) en het CMK van de Universiteit Hasselt.


Dankzij de OVAM hebben we de kans om meer te vertellen over dit pilootproject.

Bekijk de projectfilm (Engels ondertiteld)!

Interreg RESANAT

Inleiding

In het kader van het Interreg-project RESANAT (Restverontreiniging saneren met nature based technieken) testen negen partners uit Vlaanderen en Nederland uit hoe ze restverontreiniging kunnen saneren met behulp van nieuwe natuurgebaseerde technieken.

Twee testlocaties liggen in Vlaanderen, één in Nederland. Het gaat om de Lieve in Gent, de Carcoke-site in Zeebrugge en een woonwijk in ’s Gravenmoer.

Het doel van RESANAT is om via demonstratie de toepassing van natuurgebaseerde technieken te verruimen. Concreet worden daartoe in het project codes van goede praktijk en beleidsadviezen ontwikkeld. RESANAT ging van start in 2019 en loopt tot 30 april 2022.

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief, langdurig en vergen dikwijls veel grondwater. RESANAT zet in op innovatie van nature based saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen.

Micro-organismen geassisteerde fytoremediatie

Fytoremediatie omvat een gamma aan technieken die gebruik maken van planten en hun geassocieerde micro-organismen voor het vastleggen, verwijderen, omzetten en afbreken van verontreinigende stoffen in de bodem, (grond)water en sediment. Fytoremediatie onderscheidt zich van andere biologische saneringstechnieken omdat het gebruik maakt van levende micro-organismen in samenwerking met levende hogere planten om verontreinigende stoffen uit het milieu te verwijderen of te stabiliseren.

Ten opzichte van traditionele saneringstechnieken heeft fytoremediatie heel wat voordelen. Aangezien planten de hoofdrol spelen, werkt fytoremediatie grotendeels op zonne-energie. Het heeft verder een minimale onderhouds- en werkingskost, de sanering gebeurt ter plaatse en er is geen transport vereist. Bovendien zorgt fytoremediatie ook voor een verminderde percolatie van hemelwater waardoor de tijdelijk nog aanwezige verontreiniging veel minder uitspoelt naar het grondwater.

Indien echter beperkingen optreden bij “klassieke” fytoremediatie, kan micro-organismen geassisteerde fytoremediatie mogelijk een oplossing bieden. Hierbij wordt een selectie aan micro-organismen aangerijkt in de rizosfeer en/of binnenin de plant.

RESANAT pilootzone 1

RESANAT Pilootzone 1 (rand terrein)

Een eerste zone bevindt zich aan de noordelijke rand van het terrein.  Deze zone wordt gekenmerkt door een aanwezige restverontreiniging met minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en cyanide, zowel in de bodem als in het grondwater.  Een bijkomend kenmerk van deze zone is dat de ondergrond tot plaatselijk 1 meter diepte heel sterk puinhoudend is.

In deze zone werden op 5 en 6 maart 2020 door Weerwerk 18 populieren aangeplant en verschillende rijen wilgenstruiken.  Daarnaast werd in deze zone ook een uitbreiding van de bestaande vegetatie gedaan door het bijplanten van Duindoorn (Hippophae rhamnoides).

De aangeplante populieren zullen samen met de reeds aanwezige bomen een hydraulische barrière vormen.  Een deel van de nieuwe aanplant alsook een deel van de bestaande bomen zullen erna ook worden geïnoculeerd met de geschikte micro-organismen.  

RESANAT pilootzone 2

RESANAT Pilootzone 2 (oeverzone)

Een tweede zone is gelegen op de oever van het Zijdelings Vaartje.  Hier komt een bodemverontreiniging voor met vooral minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.  Deze zone wordt verder gekenmerkt door een vegetatie van Riet (Phragmites australis) en Dauwbraam (Rubus caesius).

De pilootproef in deze zone voeren we deels uit aan de hand van de bestaande rietvegetatie die we voor een deel ook inoculeren met de geschikte micro-organismen.  In een beperkt deel van deze pilootzone wordt de vegetatie teruggedrongen en wordt Grote Lisdodde (Typha latifolia) aangeplant. Dit werd uitgevoerd door Weerwerk op 15 april 2020.

RESANAT pilootzone 3 - phytopiles

RESANAT Pilootzone 3 (phytopiles)

Een derde zone bestaat uit phytopiles die worden opgezet op het terrein van het grondreinigingscentrum van nv Envisan met verontreinigd slib uit de Lieve, een waterloop waar recent, eveneens in het kader van het RESANAT project, een gedeelte werd geruimd.  Het slib is vooral verontreinigd met minerale olie.

Dit slib werd na ontwatering op 1 oktober 2020 op een hoop (phytopile) gezet en vervolgens op 23 oktober 2020 door bio2clean ingezaaid met verschillende soorten grassen.  Ook hier zal een gedeelte van de ingezaaide grassen worden geïnoculeerd met de geschikte micro-organismen.

Besluiten voor fytoremediatie uit het RESANAT-project

RESANAT

CVGP Fytoremediatie:

Bij bio2clean beginnen we elk project met een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek voordat we een pilootproef uitvoeren. Uit ons onderzoek blijkt dat micro-organismen geen onderscheid maken tussen verschillende koolstofketenlengtes in minerale olie. Bovendien zijn PAK-afbrekende micro-organismen aanwezig die naftaleen kunnen metaboliseren, zowel op de Carcoke-site als in de fytopiles.

Inrichting & Beheer:

Onze natuurgebaseerde technieken respecteren het ritme van de natuur. We hebben een fyto-specifieke terreinkarakterisatie uitgevoerd en standplaatseigenschappen in kaart gebracht om gerichte plantkeuzes te maken. Het project omvat een termijn van drie jaar met de fasen: haalbaarheid, concept, inrichting, inoculatie en monitoring.

Monitoring:

Onze monitoring van fytoremediatie breidt de bestaande EBSD-monitoring uit met als doel vroeg bewijs te leveren van de afbraak van organische verontreinigingen. Naast standaard bodem- en grondwateranalyses gebruiken we fytohydraulica en iFLUX-metingen om de effecten van beplanting op de grondwaterstromingssnelheid te tonen.

Technieken:

Voor monitoring maken we gebruik van diverse technieken zoals:

  • Onderzoek naar micro-organismen en metabolieten
  • GC/MS-screening
  • Isotoop-analyse
  • Phytoscreening met Treecore-analyse

Onze fytopiles toonden binnen zes maanden wortelgroei tot 35 cm. De resultaten laten een significante reductie van minerale olie en PAK’s zien, evenals een positief effect van inoculatie in de fytopiles.

Conclusie:

Onze onderzoeken en monitoring hebben aangetoond dat PAK-afbrekende micro-organismen naftaleen kunnen metaboliseren op de Carcoke-site en in de fytopiles. Daarnaast hebben we de afbraak van BTEX op de Carcoke-site en pyreen/fluoranteen in de fytopiles aangetoond.

Deze technieken zijn essentieel om de effectiviteit van fytoremediatie aan te tonen en dragen bij aan een schonere en duurzamere omgeving.