AquaConsoil Antwerp 2019

17/05/2019

AQUACONSOIL IN ANTWERPEN ZET VLAAMSE BODEMEXPERTISE IN DE KIJKER. AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Antwerpen! Van 20 tot 24 mei 2019 is het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp de locatie voor dit prestigieus congres dat door het Nederlandse Deltares in samenwerking met de Vlaamse partners, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de Vlaamse bodemsaneringssector georganiseerd wordt. De organisatoren verwachten om en bij de 800 bodemexperten uit de hele wereld tijdens deze vijfdaagse. Ook bio2clean is van de partij met deelname aan presentaties op donderdag 23 mei (CVGP Fytoremediatie) en vrijdag 24 mei 2019 (micro-organismen gestimuleerde fytoremediatie). Voor meer informatie over het programma met de specifieke topics die belicht worden en een overzicht van de excursies naar de innovatieve sites: bezoek de website www.aquaconsoil.org en volg AquaConsoil op twitter @AquaConSoil
Lees meer

Interreg Vl-Nl RESANAT goedgekeurd

10/05/2019

bio2clean zal bij het Interreg project RESANAT inzetten op micro-organismen gestimuleerde fytoremediatie. Volg de details binnenkort op bio2clean.be RESANAT (Restverontreiniging saneren met nature-based technieken) stimuleert herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen, die nu bemoeilijkt wordt door de (kosten)intensieve aanpak van bodemverontreiniging met relatief persistente stoffen. Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn prijzig, energie-intensief (bijv. grondafvoer of continue grondwaterzuivering) en vragen vaak langlopende, kostbare beheersmaatregelen voor restverontreiniging. Dit heeft een negatief effect op het ontwikkelpotentieel, verhoogt milieudruk (hoge water- en carbonfootprint) en beïnvloedt de milieukwaliteit van de omgeving. Momenteel zijn voor deze locaties nog geen milieuvriendelijke en economisch rendabele oplossingen op de markt voor grondeigenaren, aannemers en adviseurs. Een groot deel van hen behoort tot MKB/KMO: 40% bij saneerders tot 80% bij bodemdeskundigen. Conventionele saneringstechnieken zijn vanwege de ongunstige kosten-baten afweging vaak moeilijk te vermarkten. Innovatie wordt in beide landen bemoeilijkt door de risico’s die experimenten met zich meebrengen, die voor de saneerders en bodemdeskundigen lastig te dragen zijn. Bij kennisinstituten en grotere adviesbureaus is echter volop innovatie gaande rond nature-based solutions (NbS), waarbij planten, micro-organismen, wind- enzonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Hiermee kunnen verontreinigde gronden na conventionele sanering van de toplaag i.c.m. minder intensieve nature-based beheersing van de restverontreiniging eerder herontwikkeld worden. NbS beperken hierbij het gevaar voor gezondheid van mens en milieu, hebben lagere onderhoudskosten, en zijn duurzaam in energiegebruik. Deze technieken zijn echter nog onvoldoende gedemonstreerd, vooral in combinatie met persistente stoffen zoals PAK, om betrouwbaar, efficiënt en full-scale ingezet te kunnen worden. Momenteel blijven veel gebieden ongebruikt in afwachting van sanering (bijv. Vlaamse brownfields) of zijn ze onderhevig aan langdurige beheersmaatregelen met gebruiksbeperkingen (zoals de 2000 NL IBC-locaties), met name in stedelijke gebieden op gronden die qua ligging erg geschikt zijn voor ontwikkeling van woningen of bedrijvigheid. Dit verzwaart zowel in NL als VL, waar efficiënt grondgebruik vanwege hoge bevolkingsdichtheid van groot belang is, de druk op de beschikbare open ruimte, o.a. zichtbaar in de afgekondigde Vlaamse ‘betonstop’. Daarnaast stelt het 7e EU milieuactieprogramma dat in 2020 sanering van de +500.000 vervuilde locaties in de EU in volle gang moet zijn. Nederland wil voor invoering van de omgevingswet in 2021 alle spoedeisende saneringslocaties aanpakken, terwijl Vlaanderen in 2036 sanering op alle locaties met historische bodemverontreiniging opgestart wil hebben. Ook vanuit de overheid is er daarom behoefte aan uitbreiding van beschikbare technieken met effectievere eneconomisch rendabelere NbS, toegespitst op stedelijk grondgebruik in VL en NL. Doel van RESANAT is het vergroten van de praktische toepasbaarheid van nature-based sanerings-, beheers- en monitoringstechnieken en hierop codes van goede praktijk te ontwikkelen. Hiermee wordt efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (o.a. grond) gerealiseerd en aantasting van milieukwaliteit beperkt.
Lees meer

Code van goede praktijk (CVGP) fytoremediatie is een feit!

05/02/2019

Samen met Arcadis, Witteveen&Bos, UHasselt stelde bio2clean deze Code van goede praktijk - Fytoremediatie op (bedankt voor deze fijne samenwerking). Deze CVGP-Fytoremediatie is een lijvig, maar overzichtelijk document geworden dat een overzicht geeft van de huidige kennis over deze duurzame, groene saneringstechnologie 'Fytoremediatie' maar ook een leidraad vormt voor beleidsmedewerkers en bodemsaneringsdeskundigen bij het afwegen van fytoremediatie als relevante technische mogelijkheid voor het saneren of beheersen van verontreinigde bodems, oppervlakte- en grondwater en sedimenten.. Code van goede praktijk - Fytoremediatie. Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater. Vaak is ook een belangrijke rol weggelegd voor plantgeassocieerde bacteriën en voor mycorrhizen of schimmels die in symbiose leven met plantenwortels. Planten zorgen in dit geval voor het verbeteren van de groeicondities voor de micro-organismen. Deze saneringstechnologie heeft tal van voordelen: behoud en verhoging van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van de bodem, behoud van bodemopbouw en structuur, verhoging van de algehele kwaliteit van de leefomgeving en van ons natuurlijk kapitaal. Bovendien is fytoremediatie een duurzame saneringstechniek met meestal beperkte kosten voor energie, transport en onderhoud. De OVAM promoot het toepassen van fytoremediatie als saneringstechniek in kader van het beleid omtrent bodemzorg, duurzame bodemsanering en klimaatverandering. De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie.De code omvat een gedetailleerde beschrijving van de techniek waarbij de verschillende vormen van fytoremediatie worden toegelicht: fytostabilisatie, fyto-extractie, fytovolatilisatie, fytodegradatie, fytohydraulica, rhizodegradatie.Vervolgens zijn er procedures opgenomen voor het haalbaarheidsonderzoek, voor het ontwerp, de inrichting, het beheer en de monitoring en voor het het stopzetten en de nazorg van een project.
Lees meer

bio2clean organiseert symposium: "Fytoremediatie - Een groene saneringsstrategie" op maandag 23 mei 2016 te Kortrijk

23/05/2016

Algemeen. Dit symposium (halve dag) is de ideale gelegenheid om: te NETWERKEN met collega’s;. meer te weten te komen over deze goedkope SANERINGSTECHNIEK voor de verwijdering en/of beheersing van bodem- en grondwater-verontreinigingen MET BEHULP VAN PLANTEN EN HUN GEASSOCIEERDE MICRO-ORGANISMEN;. meer te weten te komen over de mogelijke link met de ECOSYSTEEMDIENSTEN met o.a. informatie over terreinbeheer, landschapsarchitectuur, biodiversiteit op bedrijfsterreinen, …. Uren erkend als bijscholing voor milieucoördinatoren en MER-deskundigen in de discipline Bodem ! Een organisatie van bio2clean en CMK (UHasselt)
Lees meer

Nieuwe UHasselt spin-off bio2clean

21/10/2015

Een groener en betaalbaarder alternatief voor bodemsaneringen. Bodemsaneringen zijn immers ontzettend duur. Van de 12.500 Vlaamse verontreinigde sites zijn er nog maar 2.700 gesaneerd. De markt schreeuwt om een groener en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan de UHasselt-expertise een verschil maken, want het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met de groenere en goedkopere techniek fytoremediatie. Met de Limburgs-West-Vlaamse spin-off bio2clean wil de universiteit die kennis – in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen - naar de markt brengen.
Lees meer